[collectd] Canceled: Collectd community bi-weekly call

Kotlowski, Bartlomiej bartlomiej.kotlowski at intel.com
Fri Jan 29 14:31:47 CET 2021


This is continuation of previous bi-weekly community call series.

This bi-weekly call is intended to provide communication channel for collectd community for following purposes:
-    Discuss on pending PRs & issues
-    CI & validation
-    Release & compatibility issues
-    Bug fixes
-    Documentation
-    All things collectd

Thanks
Bartek

New meeting URL: https://bluejeans.com/6990858301

---------------------------------------------------------------------
Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Sowackiego 173 | 80-298 Gdask | Sd Rejonowy Gdask Pnoc | VII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapita zakadowy 200.000 PLN.
Ta wiadomo wraz z zacznikami jest przeznaczona dla okrelonego adresata i moe zawiera informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomoci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwae jej usunicie; jakiekolwiek przegldanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by others is strictly prohibited.
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.verplant.org/pipermail/collectd/attachments/20210129/37ed1819/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: text/calendar
Size: 3032 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.verplant.org/pipermail/collectd/attachments/20210129/37ed1819/attachment.ics>


More information about the collectd mailing list